Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

W ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieci uzdolnione oraz wymagające wsparcia pedagogicznego, psychologicznego, logopedycznego  mogą liczyć na fachową pomoc neurologopedy, specjalisty terapii pedagogicznej, specjalisty z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz nauczycieli pedagogów, natomiast ich rodzice uzyskają od specjalistów praktyczne porady. Placówka objęta jest wsparciem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1.

1. Neurologopeda  pracuje w poniedziałek w godzinach 800-1400, wtorek, piątek w godz. 800-1500. Rodziców  przyjmuje  w piątek 1430 - 1500

LOGOPEDA -  zajęcia logopedyczne przyczyniają się do rozwoju mowy pod względem artykulacyjnym, fonacyjnym, składniowym  i gramatycznym; biorą w nich udział szczególnie dzieci 5 i 6 letnie zakwalifikowane do zajęć po  przeprowadzonych wcześniej badaniach mowy i postawieniu diagnozy; prawidłowy rozwój mowy dziecka stanowi podstawę kształtowania się rozwoju jego osobowości w ogóle; dzięki rozumieniu mowy poznaje ono otaczający świat, a poprzez umiejętność mówienia może wyrazić swoje uczucia  i spostrzeżenia.

Zobacz 1 artykuł naszego neurologopedy Zobacz 2 artykuł naszego neurologopedy Zobacz 3 artykuł naszego neurologopedy Zobacz 4 artykuł naszego neurologopedy
Zobacz 5 artykuł naszego neurologopedy Zobacz 6 artykuł naszego neurologopedy Zobacz 7 artykuł naszego neurologopedy Zobacz 8 artykuł naszego neurologopedy
Zobacz 9 artykuł naszego neurologopedy Zobacz 10 artykuł naszego neurologopedy
 Zobacz 11 artykuł naszego neurologopedy  Zobacz 12 artykuł naszego neurologopedy 
Zobacz 13 artykuł naszego neurologopedy

2. Terapeuta Pedagogiczny 

Beata Sagatowska - objęła terapią grupy Iskierki, Aniołki. Prowadzi zajęcia środa, piątek godz. 1000-1130Konsultacje po wcześniejszym uzgodnieniu.

Katarzyna Szpejewska -  objęła terapią grupę Nutki, Koniczynki.  Prowadzi zajęcia poniedziałek, wtorek, środa, czwartek godz. 1130-1200Konsultacje po wcześniejszym uzgodnieniu.

TERAPIA PEDAGOGICZNA – celem zajęć jest wspieranie rozwoju dzieci o specyficznych trudnościach w uczeniu się polegające m.in. na  usprawnianiu funkcji psychomotorycznych, wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach, przygotowanie do nauki czytania i pisania, rozwijaniu samodzielności, budowanie wiary we własne siły; podmiotem terapii pedagogicznej jest nauczyciel terapeuta wyposażony   w wiedzę i umiejętności oraz posiadający predyspozycje psychiczne potrzebne do tego rodzaju pracy; przedmiotem oddziaływań terapeutycznych jest dziecko, jego zaburzenia rozwojowe  i trudności, określone przez diagnozę.

3. Terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka  

Paulina Klich -  objęła terapią grupy Kruszynki, Kropeczki, Serduszka. Prowadzi zajęcia wtorek, czwartek godz. 930-1030Konsultacje po wcześniejszym uzgodnieniu.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKAcelem zajęć jest systematyczne dążenie do poprawy jakości życia dziecka, do zapewnienia mu pełnego radości, pozbawionego napięć dzieciństwa, pomimo występującej niepełnosprawności lub zaburzeń rozwoju.Poprawa ogólnego stanu zdrowia i jego stanu ruchowego. Zapobieganie występowaniu lub/i pogłębianiu się nieprawidłowości w jego rozwoju psychoruchowym. Pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego, jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego, komunikacji i kontaktów społecznych. Pomoc dziecku w budowaniu trwałych więzi i znaczących relacji z osobami w najbliższym otoczeniu. Wyzwalanie i wzmacnianie samorzutnej aktywności społecznej, poznawczej i komunikacyjnej dziecka, przejawianej w różnych formach zabawy.Pomoc dziecku w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii i samodzielności, na miarę jego potrzeb

4. Pedagog  pracuje w piątki w godz. 1100-1300. Konsultacje po wcześniejszym uzgodnieniu.

PEDAGOG - celem zajęć z pedagogiem jest doprowadzenia zachowania  dzieci do pożądanych zachowań społecznych,  prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron dziecka, diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dzieci;,  udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

Tato , Mamo  - posłuchaj... 

 • Nie psuj mnie, dając mi wszystko, o co Cię proszę. Niektórymi prośbami jedynie wystawiam Cię na próbę. 
 • Nie obawiaj się postępować wobec mnie twardo i zdecydowanie. Daje mi to poczucie bezpieczeństwa. 
 • Nie pozwól mi utrwalić złych nawyków. Ufam, że Ty pomożesz mi się z nimi uporać. 
 • Nie postępuj tak, abym czuł się mniejszy niż jestem. To sprawia, że postępuję głupio, żeby udowodnić, że jestem duży. 
 • Nie karć mnie w obecności innych. Najbardziej mnie przekonujesz, gdy mówisz do mnie spokojnie i dyskretnie. 
 • Nie ochraniaj mnie przed konsekwencjami tego, co zrobiłem. Potrzebne mi są również bolesne doświadczenia. 
 • Nie przejmuj się zbytnio, gdy mówię "Ja Cię nienawidzę". To nie Ciebie nienawidzę, ale ograniczeń, które stawiasz przede mną. 
 • Nie przejmuj się zbytnio moimi małymi dolegliwościami. Pomyśl jednak, czy nie staram się przy ich pomocy przyciągnąć Twojej uwagi, której tak bardzo potrzebuję. 
 • Nie gderaj. Będę się bronił udając głuchego. 
 • Nie dawaj mi pochopnych obietnic, bo czuję się bardzo zawiedziony, gdy ich póŸniej nie dotrzymujesz. 
 • Nie przeceniaj mnie. To mnie krępuje i niekiedy zmusza do kłamstwa, aby nie sprawić Ci zawodu. 
 • Nie zmieniaj swoich zasad postępowania w zależności od układów. Czuję się wtedy zagubiony i tracę wiarę w Ciebie. 
 • Nie zbywaj mnie, gdy stawiam Ci pytania. Ja znajdę informacje gdzie indziej, ale chciałbym, żebyś Ty była moim przewodnikiem po świecie. 
 • Nie mów, że mój strach i moje obawy są głupie. Dla mnie są bardzo realne. 
 • Nigdy nawet nie sugeruj, że ty jesteś doskonała i nieomylna. Przeżywam bowiem zbyt wielki wstrząs, gdy widzę, że nie jesteś taka. 
 • Nigdy nie myśl, że usprawiedliwianie się przede mną jest poniżej Twojej godności. Wzbudza ono we mnie prawdziwą serdeczność. 
 • Nie zabraniaj mi eksperymentowania i popełniania błędów. Bez tego nie mogę się rozwijać. 
 • Nie zapominaj, jak szybko dorastam. Jest Ci zapewne trudno dotrzymać mi kroku, ale - proszę Cię - postaraj się.

Zobacz 1 artykuł naszego psychologa Zobacz 2 artykuł naszego psychologa Zobacz 3 artykuł naszego psychologa Zobacz 4 artykuł naszego psychologa Zobacz 5 artykuł naszego psychologa