Współpraca ze środowiskiem

WSPÓŁPŁPRACA PRZEDSZKOLA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 
 Przedszkole jako instytucja wychowawczo-dydaktyczna aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym w celu promocji i uatrakcyjnienia podejmowanych działań wychowawczych i edukacyjnych. 

Niepubliczne Przedszkole  Katolickie im. bł. Franciszki Siedliskiej w Elblągu współpracuje z wieloma instytucjami dając dzieciom możliwość bezpośredniego kontaktu z rzeczywistością, co z kolei przyczynia się do chęci poznawania świata, umiejętności funkcjonowania w środowisku oraz komunikowania się z nim.  Oto główne cele, jakie przyświecają nam w ramach wzajemnej współpracy z różnymi instytucjami:

1. Władze lokalne – poznanie pracy urzędu; kontakt z władzami miasta poprzez udział w uroczystościach organizowanych przez miasto 
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 – udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i ich rodzicom; prowadzenie badań przesiewowych - logopedycznych; organizowanie spotkań ze specjalistami dla rodziców; prowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli w poradni i na terenie placówki.
3. Straż pożarna – organizowanie wycieczek do siedziby Straży Pożarnej; zajęcia edukacyjne z udziałem strażaków w formie prelekcji i pokazów;

4. Policja – organizowanie spotkań z policjantami na terenie przedszkola; poznanie umundurowania oraz zawodu policjanta; prelekcje na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zachowania się wobec osób obcych i zwierząt; organizowanie wycieczek do Komendy Policji; współpraca w ramach kontroli pojazdów przed wyjazdami na wycieczki autokarowe.
5. Wojsko - kształtowanie patriotycznych postaw u dzieci,poznawanie zawodu żołnierza, upowszechnianie znajomości historii oręża polskiego, patriotycznych tradycji Wojska oraz wiedzy na temat Sił Zbrojnych i obronności Rzeczypospolitej Polskiej; podejmowanie inicjatyw zmierzających do kultywowania i pielęgnowania pamięci o żołnierzach poległych w walkach o Ojczyznę oraz wybitnych dowódcach Wojska Polskiego;  udział przedstawicieli przedszkola wraz z dziećmi w uroczystościach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez wojsko

6. Biblioteka Miejska – poznanie pracy bibliotekarza; przedstawienie zbioru bibliotecznego – oznakowania, okładki, karty książki i karty czytelnika; zachęcenie dzieci do korzystania ze zbiorów biblioteki, motywowanie do aktywnego czytelnictwa; słuchanie czytanych utworów literackich przez panie bibliotekarki; wspólne zajęcia manualne na terenie biblioteki; poznanie sposobów korzystania z biblioteki i zasad zachowania się w miejscu publicznym.

7. Teatr „im. A. Sewruka” – poznanie budynku  teatru i jego pomieszczeń; zapoznanie dzieci ze sceną teatralną, widownią, grą aktorską, rozwijanie zainteresowań teatralnych dzieci; rozbudzanie wyobraźni dziecięcej, sprawianie radości z możliwości kontaktu ze sztuką.
8. Młodzieżowy Dom Kultury – poznanie pracy MDK-u i oferty; zachęcanie do korzystania z dodatkowych zajęć dla dzieci organizowanych w MDK; współpraca  w organizowaniu konkursów plastycznych – udostępnianie sal na występy  i wystawę prac  dziecięcych.  
9. Placówki oświatowe (szkoły, przedszkola) - udział wychowanków   w organizowanych przeglądach piosenki, teatrzyków oraz umiejętności recytatorskich; korzystanie z ofert w ramach konkursów plastycznych, wiedzy o Elblągu, ruchu drogowym; zapoznanie dzieci ze szkołą -  ułatwienie przekroczenia progu przedszkole-szkoła; integracja środowiska rówieśniczego.

10. Dom Pomocy Społecznej "Niezapominajka" - kształtowanie u wychowanków wrażliwości na osoby potrzebujące pomocy; gościnne występy przed pensjonariuszami;

11. Domy zakonne - pamięć o osobach konsekrowanych poprzez wysyłanie kartek z życzeniami  
  
Dzięki dobrze zorganizowanej współpracy ze środowiskiem lokalnym realizujemy  z pasją swoje zamierzenia wychowując twórczych, radosnych i kreatywnych absolwentów. Staramy się o to, aby każde dziecko odnalazło się w nowym dla siebie środowisku, wspomagamy je w indywidualnym rozwoju, wspieramy jego aktywność twórczą.