Współpraca z rodzicami

Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. bł. Franciszki Siedliskiej w Elblągu za jeden z priorytetów uważa dobrą współpracę ze środowiskiem rodzinnym. Preferuje aktywne formy udziału dzieci i rodziców w życiu przedszkola. Integruje to środowisko poprzez wspólne świętowanie przy różnych okazjach. Swoje cele placówka osiąga poprzez zróżnicowane formy współpracy z rodzicami, które z całą pewnością mówią o otwartości przedszkola dla dzieci i ich rodzin. Dzięki świadomej organizacji procesu wychowawczo-edukacyjnego we współpracy  z rodzicami wpływamy na prawidłowy rozwój osobowości dziecka, jego postawy, zachowania i system wartości.
1. PIERWSZE KONTAKTY INDYWIDUALNE
 Nawiązujemy pierwsze kontakty z rodzicami w chwili odbierania i składania kart zgłoszenia dziecka do przedszkola. Rodzice chętnie rozmawiają z dyrektorem lub nauczycielami na temat swojego dziecka i pracy naszej placówki. Staramy się już w tych kontaktach uzyskać pewne informacje o dziecku. Rodzice natomiast mają możliwość zapoznania się z wyglądem przedszkola i informacjami zamieszczonymi na tablicach.  Dla potrzeb rodziców został także opracowany  informator, który otrzymują wraz z kartą zgłoszenia. Nasza przychylność i otwartość pozytywnie nastawia rodziców do naszej placówki. 
2. SPOTKANIA ADAPTACYJNE
Celem spotkań jest przede wszystkim pokonanie bariery lękowej u dzieci przed przyjściem do przedszkola, przed czymś dla nich nowym, stworzenie szansy na łatwiejszą adaptację, zapoznanie dzieci i rodziców z ich salą oraz placówką. Ważne jest także nawiązanie bliższego kontaktu z wychowawcą, wysłuchanie obaw i propozycji rodziców, zwrócenie uwagi na prawidłowe zachowania rodziców wobec dzieci w tym dla nich trudnym okresie.  
3. KONTAKTY INDYWIDUALNE
Kontakty indywidualne są jedną z ważniejszych form współpracy rodzica i nauczyciela. W kontaktach tych  staramy się budować poczucie, iż rodzice są dla nas bardzo ważnymi osobami, że będą zawsze chętnie wysłuchani. Indywidualne rozmowy prowadzone są podczas pełnionego dyżuru nauczycieli raz w tygodniu po godzinach pracy. Daje to możliwość spokojnej rozmowy, wzajemnej relacji, pełnej komunikacji bez osób trzecich. Jest to czas całkowicie poświęcony rodzicowi. Staramy się w swoich kontaktach podkreślać,  że otwarta dyskusja na tematy wychowawcze, wymiana opinii, różnicy zdań może mieć jedynie pozytywny wpływ na proces wychowania dziecka.

4. ZEBRANIA OGÓLNE I GRUPOWE

Zebrania ogólne i grupowe organizujemy 3 razy w roku. Na zebraniach tych informujemy rodziców o regulaminie przedszkola, zapoznajemy z prawami i obowiązkami dzieci w placówce, a także gorąco zachęcamy do pełnej współpracy i pomocy na rzecz przedszkola. Nauczycielki w poszczególnych grupach szczegółowo przedstawiają rodzicom swój program pracy wychowawczej, zadania wynikające z programu oraz osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze uzyskiwane przez poszczególne dzieci. Ponadto na zebraniach zapoznajemy rodziców z tematyką planu rocznego, z referatami na tematy wiodące w danym roku szkolnym.

5. SPOTKANIA INTEGRACYJNE
Spotkania integracyjne odbywają się w celu nabywania więzi z grupą i integracją środowiska rodzinnego. Przebiegają one w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze. To pod czujnym okiem nauczycieli, którzy prowadzą zabawę metodami innowacyjnymi, rodzice  i dzieci bawią się znakomicie. Są one również sposobem na miłe spędzenie czasu z własnym dzieckiem. Zaspokajają naturalną potrzebę dziecka w kontakcie z dorosłymi, rozwijają poprzez ruch poczucie bezpieczeństwa, akceptacji samego siebie, poczucie własnej wartości  i odkrywania własnych możliwości. 
6. ZAJĘCIA OTWARTE   
Dzięki zajęciom rodzice mogą w bezpośredni i atrakcyjny sposób poznać zadania jakie realizowane są w pracy z ich dziećmi, zaobserwować i poznać stosowane formy oraz metody pracy. Najważniejsze dla rodziców jest zobaczenie dziecka na tle grupy rówieśniczej, na obserwację jego zachowań w stosunku do dzieci, nauczyciela, na sprawdzenie jego wiadomości, umiejętności i sposobu radzenia sobie w różnych sytuacjach.

7. WSPÓLNE ŚWIĘTOWANIE
Dotyczy ono uroczystości przedszkolnych takich jak: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, spotkania opłatkowe,pikniki, uroczyste zakończenie roku przedszkolnego. Dzięki swej niecodzienności i atrakcyjności wpływają one na emocjonalne zaangażowanie dzieci, nauczycieli i rodziny. Dzieci prezentują to, czego nauczyły się  w przedszkolu, wykonują często zaproszenia dla gości oraz niespodzianki dla najbliższych.  W dniu tych uroczystości pełnią rolę gospodarzy. Rodzice również oferują swoją chęć pomocy w bardzo różny sposób: pomagają przygotować stroje dla dzieci, dekoracje,  pomagają w organizacji całej uroczystości, przygotowują poczęstunek lub delektują się naszymi specjałami. Uroczystości, w których uczestniczą rodzice i osoby bliskie dziecku, to doskonały sposób do pogłębienia więzi uczuciowych pomiędzy nimi, a także okazja do rozmów wychowawców z rodzicami.
8. KONKURSY PLASTYCZNE      
W ciagu roku przedszkolnego organizujemy kilka rodzinnych konkursów plastycznych, podczas których wszyscy - rodzice, dzieci , rodzeństwo, babcie, dziadkowie, ciocie i wujkowie prezentują swoje umiejętności artystyczne. Jest to wspólnie spędzony czas z dzieckiem. Rodziny przygotowują bardzo pomysłowe prace dostosowane oczywiście do wieku  i umiejętności dziecka. Dużo serca, zapału  i weny twórczej wkładają wszyscy w przygotowanie konkursowych prac. 

9. KĄCIKI DLA RODZICÓW 
 Spełniają one ważną pośrednią formę informacyjną. To wydzielone miejsca  w szatni przedszkola zawierające najważniejsze dane na temat funkcjonowania placówki, a które przydatne są rodzicom. Poprzez tę formę kontaktu na bieżąco informowani są o wszelkich zmianach w organizacji przedszkola, zapoznawani z aktualnymi zamierzeniami wychowawczo-edukacyjnymi w grupie, mają możliwość obejrzenia prac twórczych swoich dzieci.  
10. SPOTKANIA ZE SPECJALISTAMI
Zdajemy sobie sprawę z tego, iż jest pewien zakres spraw związanych z wychowaniem i kształceniem, z którymi potrafimy poradzić sobie bez większych problemów mając już pewne doświadczenie zawodowe i zdobyte kwalifikacje ku temu. Ale istnieją takie potrzeby, szczególnie związane  z zachowaniem dzieci, kiedy bardzo wówczas przydaje się współpraca ze specjalistą w danej dziedzinie. W związku z tym od lat organizujemy w zależności od potrzeb spotkania specjalistów - pedagogów, psychologów, logopedów z rodzicami. Organizujemy również spotkania z innymi osobami: lekarzem - pediatrą, pielęgniarką, policjantem, strażakiem. 
11. INNE FORMY WZAJEMNEJ WSPÓŁPRACY
• organizowanie wystawek prac dziecięcych;
• uczestnictwo w akcjach charytatywnych: „Pomoc osobom starszym DPS Niezapominajka", "Pomoc Rodakom na wschodzie", "I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem"; 
• organizowanie  ciekawych wycieczek i wyjazdów ;
• redagowanie i wydawanie kalendarium przedszkolnego, prowadzenie aktualnej  strony internetowej, facebooka, konsultacje na platformie clickmeeting;
• współpraca z szeroko pojętym  środowiskiem lokalnym.