Funkcjonowanie przedszkola w okresie epidemii

obowiązuje od 1.09.2020

Drodzy Rodzice !

1.Proszę o zapoznanie się z funkcjonowaniem placówki od dnia 01.09.2020 r.oraz pozostałymi informacjami.

Zarządzenie nr  1/08/2020  Dyrektora Niepublicznego Przedszkola Katolickiego im. bł. Franciszki Siedliskiej w Elblągu z dnia 28.08.2020 r.  w sprawie sposobu realizacji zadań Przedszkola w czasie epidemii.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.910) zarządzam, co następuje:

§ 1.Zarządzenie określa zasady funkcjonowania Niepublicznego Przedszkola Katolickiego im. bł. Franciszki Siedliskiej w Elblągu zwanej dalej „przedszkolem”, w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie wytycznych  GIS z dnia 25.08.2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja,  zwanych dalej „wytycznymi”.

§ 2. Zadania administracyjne przedszkola

 1. Przedszkole jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 6:15-16:30, poza świętami i dniami ustawowo wolnymi oraz dniami wolnymi wyznaczonymi przez organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem przedszkola.
 2. Celem uniemożliwienia stykania się ze sobą poszczególnych grup, dzieci z poszczególnych grup przychodzą do przedszkola według wyznaczonego grafika. Przyjęcie dziecka do grupy określone zostało w szczegółowym rozkładzie dnia zawartym na stronie internetowej poszczególnej grupy
 3. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora,  rady pedagogicznej należy kierować do kancelarii przedszkola w formie elektronicznej na adres dyrektor@przedszkolekatolickie.pl, kontaktować się  telefonicznie  pod numer 501 445 138 lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, czasu i miejsca załatwienia jej w przedszkolu.
 1. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej: e-mail na adres  dyrektor@przedszkolekatolickie.pl lub telefonicznie pod numerem 501 445 138, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.
 2. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie we  wtorek  w godz.: 1545-1630
 3. W sprawach dotyczących odpłatności odpowiedzialna osoba kontaktuje się z rodzicami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej: e-mail na adres intendentka@przedszkolekatolickie.pl, lub telefonicznie pod numerem 512 260 268
 4. Nauczyciele kontaktują się z rodzicami zdalnie, korzystając z grupowej  poczty elektronicznej:

 aniolki@przedszkolekatolickie.pl

iskierki@przedszkolekatolickie.pl

koniczynki@przedszkolekatolickie.pl

kropeczki@przedszkolekatolickie.pl

kruszynki@przedszkolekatolickie.pl

nutki@przedszkolekatolickie.pl

serduszka@przedszkolekatolickie.pl

lub telefonicznie pod numer 512 260 268

§ 3. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dziecka:

 1. W trosce o wspólne bezpieczeństwo na czas obowiązujących obostrzeń rodzice/opiekunowie  prawni mają całkowity zakaz wchodzenia do budynku przedszkola
 2. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest zdezynfekować dłonie odpowiednim żelem znajdującym się przed drzwiami placówki
 3. O przybyciu dziecka do placówki rodzic informuje poprzez naciśnięcie przycisku dzwonka znajdującego się przy drzwiach głównych przedszkola
 4. Rodzic/opiekun prawny  zobowiązany jest zachować wyznaczoną 1,5 metrową odległość między rodzicami
 5. Dziecku przed wejściem do budynku przedszkola zostaje zmierzona temperatura
 6. Pracownik przedszkola przeprowadza wywiad z rodzicem/opiekunem prawnym dotyczący stanu zdrowia dziecka na dany dzień (kaszel, katar, gorączka, biegunka, brak apetytu czy dziecko ma objawy chorobowe itp)
 7. Rodzic/opiekun prawny pozostawia dziecko w wyznaczonym do tego miejscu (specjalnie wyznaczony kwadrat przy drzwiach głównych), aby umożliwić pracownikowi przedszkola odebranie dziecka w sposób bezpieczny i nie zagrażający obopólnemu zdrowiu
 8. W przypadku zaobserwowania przez pracownika u dziecka objawów choroby dziecko nie zostanie przyjęte do placówki
 9. Pracownik przedszkola pomaga dziecku w szatni, następnie dziecko myje dłonie, potem  zostaje  zaprowadzone do odpowiedniej sali
 10. Przy odbiorze dziecka z przedszkola rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest zdezynfekować dłonie odpowiednim żelem znajdującym się przed drzwiami placówki
 11. Celem odebrania dziecka z przedszkola rodzic/opiekun prawny informuje poprzez naciśnięcie przycisku dzwonka znajdującego się przy drzwiach głównych przedszkola
 12. Rodzic/opiekun prawny  zobowiązany jest zachować wyznaczoną 1,5 metrową odległość między rodzicami
 13. Pracownik przedszkola pozyskuje informacje od rodzica/opiekuna prawnego (przez okno)  jakie dziecko i z jakiej grupy będzie odebrane
 14. Przed odprowadzeniem dziecka pracownik przedszkola myje ręce dziecku i pomaga ubrać się w szatni
 15. Pracownik przedszkola otwiera drzwi główne i przekazuje rodzicowi/ opiekunowi prawnemu dziecko w  wyznaczonym miejscu (specjalnie wyznaczony kwadrat przy drzwiach głównych)
 16. Rodzic/opiekun prawny odbiera dziecko i przy zachowaniu 1,5 metrowej odległości jak najszybciej opuszcza teren placówki

§ 4.Organizacja działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej

 1. W przedszkolu mogą przebywać osoby, u których nie ma widocznych objawów choroby wskazującej na infekcję dróg oddechowych. Na teren przedszkola poza dziećmi i pracownikami przedszkola mogą wchodzić wyłącznie osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione w kancelarii przedszkola.
 1. Przy wejściu do przedszkola dostępne są plakaty informacyjne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia zawierające pouczenia jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia, numery telefonów instytucji z którymi należy się kontaktować, a także wytyczne sanitarne dotyczące przedszkola oraz komunikaty dotyczące organizacji pracy przedszkola w czasie epidemii.
 2. Budynek przedszkola został podzielony na trzy strefy (dziecka, żywienia, rodzica) i dla każdej z nich ustalono odrębny reżim sanitarny.
 3. Pracownicy obsługi przydzieleni są do wykonywania zadań na stanowisku pracy
  w jednej strefie wymienionej w punkcie 3.
 4. W czasie zajęć przedszkolnych, co 2 godziny, bezpiecznymi środkami odkażającymi wycierane są ciągi komunikacyjne, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety.
 5. Przed każdym posiłkiem  bezpiecznymi środkami dezynfekującymi wycierane są blaty stołów, a dzieci i personel przedszkola obowiązkowo myją
  i dezynfekują ręce.
 6. W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.
 7. W każdej sali zajęć znajduje się płyn do dezynfekowania rąk z instrukcją prawidłowego odkażania.
 8. Co najmniej raz na godzinę  prowadzone zabawy ruchowe przy otwartych oknach
 9. Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu w systemie rotacyjnym.
 10. Po zakończeniu zajęć przedszkolnych, pomieszczenia przedszkolne i teren przynależący do przedszkola sprzątają i dezynfekują wyznaczeni pracownicy obsługi.
 11. Dziecko u którego występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych jest odizolowane w izolatce, do czasu odebrania go przez rodziców/opiekunów.
 12. Wychowawcy grup sporządzają wykaz danych kontaktowych  rodziców/opiekunów którzy zapewniają szybką komunikację w przypadku zachorowania dziecka lub
  w przypadku stwierdzenia zakażenia w przedszkolu.
 13. W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania z rodzicami i konsultacje mogą być prowadzone w formie zdalnej.

§ 5. Strefa rodzica

 1. Pomieszczenia, w których mogą przebywać rodzice i osoby postronne należą do strefy rodzica.
 2. W pomieszczenia należących do strefy rodzica (gabinet logopedy, gabinet archiwum) może przebywać nie więcej niż 1 osoba.
 3. Opiekunowie i osoby postronne zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu.
 4. Każda osoba wchodząca do budynku przedszkola zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub nałożyć jednorazowe rękawice ochronne i nałożyć obuwie ochronne.
 5. Na teren przedszkola może wejść tylko jeden opiekun dziecka i przebywać wyłącznie w strefie rodzica. 
 6. W pomieszczeniach należących do strefy rodzica wyznaczony pracownik obsługi nadzoruje przestrzeganie zasad określonych w ust. 2-5.

§ 6. Odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego

 1. Rodzic/opiekun prawny przed wejściem na teren przedszkola zobowiązany jest do  zakrywania nosa i ust
 2. Celem zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas pobytu w placówce, rodzic zobowiązany jest przekazać  pracownikowi przedszkola  istotne informacje o stanie jego zdrowia (pisemne oświadczenie)
 3. Zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki w przestrzeni publicznej
 4. Przyprowadzać do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych
 5. Dzieci do przedszkola przyprowadzane są przez osoby zdrowe
 6. Rodzice/opiekunowie prawni zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu oraz dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych wynoszący min. 1,5 m
 7. Nie posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza
 8. Wyjaśnić i dopilnować, aby dziecko nie zabierało do przedszkola przedmiotów czy zabawek z domu
 9. Regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie
 10. Zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania rodzic/opiekun prawny musi pamiętać, że  także powinien  stosować w/w zasady, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu
 11. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do natychmiastowego odebrania telefonu z przedszkola lub od nauczyciela placówki
 12. Na wezwanie placówki rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do natychmiastowego odbioru dziecka
 13. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o odpowiedzialności przyprowadzania dziecka do placówki
 14. W przypadku odmowy przez rodzica mierzenia temperatury dziecku, wychowanek przedszkola nie może zostać wpuszczony do budynku placówki.
 15. Rodzic zobowiązany jest ubierać dziecko na tzw. „cebulkę”, ponadto zaopatrzyć dziecko w kalosze, płaszcz p/deszczowy, odzież na zmianę.

§ 7. Strefa dziecka

 1. Pomieszczenia, w których przebywają dzieci należą do strefy dziecka.
 2. W pomieszczeniach należących do strefy dziecka poza dziećmi mogą przebywać wyłącznie nauczyciele, wyznaczeni pracownicy obsługi i osoby wykonujące zadania zawodowe związane z procesem edukacyjnym na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Dzieci  i nauczyciele w strefie dziecka nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa.
 4. Każda grupa ma  na stałe przydzieloną szatnię, salę, łazienki które są oznaczone informacją, dla kogo są przeznaczone.
 5. Po wyjściu z szatni przed wejściem do sali dzieci zobowiązane są dokładnie umyć ręce.
 6. Dzieci w czasie zajęć przedszkolnych przebywają w pomieszczeniach wyznaczonych dla danej grupy.
 7. Pracownicy obsługi wyznaczeni do stanowisk pracy w strefie dziecka, zobowiązani są do bieżącego nadzoru nad zachowaniem czystości w miejscach przebywania dzieci wg wytycznych dla przedszkoli, w tym w szczególności wietrzenia sal , wycierania miejsc najczęściej dotykanych przez dzieci bezpiecznymi środkami odkażającymi
  i dezynfekowania sanitariatów.

§ 8. Higiena

 1. Przed każdymi drzwiami przedszkola zostały umieszczone dozowniki na żel dezynfekujący oraz informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk
 2. Na zewnątrz budynku została postawiona tablica informacyjna, na której znajdują się numery telefonów do odpowiednich organów
 3. Każde pomieszczenie zostało wyposażone w płyn, żel dezynfekujący
 4. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zostały wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk
 5. Pozostałe w pomieszczeniach zabawki będą dezynfekowane dwa razy dziennie
 6. Podczas pandemii dzieci w placówce nie będą myć zębów
 7. Dzieci i personel przedszkola zobowiązani są do umycia rąk po wejściu do przedszkola, przed posiłkami, po posiłkach, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, zostaje zwiększona częstotliwość mycia dłoni przez dzieci i pracowników
 8. Codziennie po skończonych zajęciach przedszkolnych sale zostają ozonowane
 9. Zostały sporządzone odpowiednie procedury obowiązujące na czas trwania pandemii koronawirusa COVID –19, dostępne na stronie internetowej przedszkola w zakładce informacje w dziale dokumenty przedszkola                                         

 § 9.Strefa żywienia i jadalnia

 1. Pomieszczenia należące do kuchni należą do strefy żywienia
 2. Pracownicy strefy żywienia nie mogą przebywać w strefie dziecka i strefie rodzica.
 3. Przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe wymagania odnoszące się do zbiorowego żywienia dzieci a dodatkowo procedury szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, a także podwyższone standardy obróbki produktów żywnościowych, dezynfekcji opakowań produktów i higieny stanowisk pracy.
 4. Jadalnia należy do strefy żywienia.
 5. Dzieci spożywają wodę pod nadzorem pracownika przedszkola.
 6. Posiłki wydawane są wg harmonogramu zgodnie z którym, dzieci w jadalni przebywają w tych samych  zespołach jak podczas zajęć przedszkolnych.
 7. W jadalni mogą przebywać wyłącznie dzieci korzystające z posiłków i nauczyciele wyznaczeni do opieki nad dziećmi w jadalni oraz pracownik wyznaczony do dezynfekcji.
 8. Przed wejściem do jadalni dzieci myją ręce.
 9. W strefie żywienia   dostępne są płyny dezynfekujące ręce i instrukcje dezynfekowania rąk.
 10. Wyznaczony pracownik obsługi podaje posiłki, a nauczyciel odbiera naczynia.
 11. Wyznaczony pracownik przedszkola wyciera stoły i krzesła płynem dezynfekującym po każdej osobie spożywającej posiłek.
 12. Dopuszcza się spożywanie posiłków w sali.
 13. Po każdorazowym posiłku naczynia zostają wyparzone w specjalnym do tego przeznaczonym urządzeniu
 14. Strefa żywienia posiada własny ozonator i parownicę celem skutecznej dezynfekcji.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest dopuszczony do pracy. Powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną
 3.    Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 4.   W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie podmiotu należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
 5. W przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u pracownika przedszkola obowiązuje procedura działania zgodnie z wytycznymi.
 6. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie przedszkola  zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 7. Należy bieżąco śledzić informację Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach: https://www.gov.pl/web/gis   lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/ a także obowiązujących przepisów prawa.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31.08.2020

2. Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym skierował specjalny list do rodziców, w którym zachęca do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. To narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół. 

ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że na stronie internetowej ministerstwa znajduje się zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi, które mogą być pomocne w bezpiecznym powrocie uczniów do szkół. Zachęcam Państwa do śledzenia tych informacji na bieżąco. Bezpośredni link https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

3. Dbając o bezpieczeństwo Państwa dzieci pragniemy poinformować, iż codziennie każda sala, korytarze i szatnie zostają na koniec dnia ozonowane ( dysponujemy  jednym ozonatorem na dwie sale).Ponadto dwa razy w tygodniu zostają wyprane dywany parownicą na suchą parę. Personel przedszkola  wykonuje kilka razy dziennie ogólną dezynfekcję oraz rygorystycznie przestrzega obowiązujących w naszej placówce procedur. Pracujemy zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS dla przedszkoli, wszystko w trosce o nasze dzieci i ich rodziny.

4. W razie pytań  prosimy o kontakt z dyrekcją.

Personel Niepublicznego Przedszkola Katolickiego im. bł. Franciszki Siedliskiej