Komunikacja przedszkola z rodzicami

Formy przekazywania informacji

Drodzy Rodzice

Kontakty między przedszkolem, nauczycielem a rodzicami dziecka mają kilka celów. Jednym z nich jest tworzenie spójnych, bezpiecznych i przyjaznych warunków do edukacji i wychowania dla dziecka, dbałość o jego prawidłowy i harmonijny rozwój. Aby jednak zorganizować względnie jednolite, bezpieczne środowisko, dorośli muszą najpierw komunikować się otwarcie i uzgodnić wspólne cele oraz zaplanować działania. W naszej placówce nauczyciel już na początku relacji z rodzicami dzieci ustala  z nimi, czemu służą ich wzajemne kontakty i dlaczego są ważne. Poza tym współpraca nauczycieli i rodziców uczy dzieci postawy partnerstwa, wpływa na ich społeczną aktywność. Jest to również ważne po prostu dla klimatu przedszkola, a więc także atmosfery, jaka towarzyszy nauczycielom w ich pracy. 

W naszym przedszkolu informacje przekazywane są w następujących formach:

1. Ustnej:

a )zebrania ogólne i grupowe,

b) kontakty indywidualne - konsultacje,

c) telefoniczne. 

2. Pisemnej:

a) ogłoszenia i komunikaty na stronie internetowej przedszkola,

b) e-mail ( według kompetencji),

c) zapis w dzienniku kontaktów z rodzicami,

d) tablica ogłoszeń w szatni,

e) tradycyjna korespondencja oficjalna.

 Na zebraniach grupowych omawiane są mocne i słabe strony wyłącznie całej grupy.

 Szczegółowe informacje o rozwoju i zachowaniu dziecka omawiane są podczas  rozmów indywidualnych  z rodzicami dziecka ( terminy i godziny można zapoznać się na poszczególnej stronie grupy).

Za informację rodziców o ważnych wydarzeniach dotyczących życia i organizacji przedszkola, wyjść, wycieczek odpowiada nauczyciel.