Komunikacja przedszkola z rodzicami

Formy przekazywania informacji

Drodzy Rodzice

Kontakty między przedszkolem, nauczycielem a rodzicami dziecka mają kilka celów. Jednym z nich jest tworzenie spójnych, bezpiecznych i przyjaznych warunków do edukacji i wychowania dla dziecka, dbałość o jego prawidłowy i harmonijny rozwój. Aby jednak zorganizować względnie jednolite, bezpieczne środowisko, dorośli muszą najpierw komunikować się otwarcie i uzgodnić wspólne cele oraz zaplanować działania. W naszej placówce nauczyciel już na początku relacji z rodzicami dzieci ustala  z nimi, czemu służą ich wzajemne kontakty i dlaczego są ważne. Poza tym współpraca nauczycieli i rodziców uczy dzieci postawy partnerstwa, wpływa na ich społeczną aktywność. Jest to również ważne po prostu dla klimatu przedszkola, a więc także atmosfery, jaka towarzyszy nauczycielom w ich pracy. 

W naszym przedszkolu informacje przekazywane są w następujących formach:

a)ustnie: zebrania ogólne, zebrania grupowe, kontakty indywidualne i telefoniczne ( numer telefonu służbowego)

b)pisemnie: ogłoszenia i komunikaty na stronie internetowej przedszkola, e-mail (  według kompetencji),  gazetki dla rodziców, arkusze obserwacyjne, zapis w dzienniku kontaktów z rodzicami

 Na zebraniach grupowych omawiane są mocne i słabe strony wyłącznie całej grupy.

 Szczegółowe informacje o rozwoju i zachowaniu dziecka omawiane są podczas  rozmów indywidualnych  z rodzicami dziecka ( terminy i godziny można zapoznać się na poszczególnej stronie grupy)