Konkurs plastyczny

Dzieła Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza

Drodzy Rodzice, Babcie, Dziadkowie, Ciocie, Wujkowie

Zapraszamy do udziału w Wewnątrzprzedszkolnym Konkursie Plastycznym pt. "Dzieła Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza"

1. Cel konkursu:
•  zainteresowanie dzieci i rodziców  postacią bł. Franciszki Siedliskiej jako Matki Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza

• rozwijanie umiejętności plastycznych, kreatywności i ekspresji twórczej

• zachęcanie do prezentowania swoich pomysłów

• dodatkowo za cel obiera się zebranie atrakcyjnych prac oraz ich nagrodzenie 
2. Organizatorzy:

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego im. bł. Franciszki Siedliskiej w Elblągu

3. Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie: 
• Do konkursu mogą przystąpić dzieci przedszkolne z całej placówki.
4. Ramy czasowe trwania konkursu:
• Czas trwania konkursu: od 04.11.2019 do 15.11.2019 roku do godz. 1700
• Prace oddane po 15.11.2019 r. i nie dostarczone osobiście nauczycielce grupy nie będą brały udziału w konkursie.
• Do dnia 15.11.2019 roku Komisja Konkursowa, powołana przez organizatora, rozstrzygnie konkurs, wyłaniając jego laureatów.
 
• Ogłoszenie wyników konkursu  i wręczenie nagród odbędzie się  19 listopada  2019 r. w kaplicy po nabożeństwie. Nagrodzone prace będzie można oglądać w korytarzu głównym przedszkola.
5. Zakres tematyczny konkursu:
• Konkurs obejmuje tematykę dzieł jakie założyła Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, etapu życia Franciszki Siedliskiej i wyboru Jej imienia zakonnego, dostosowaną do wieku dzieci, przekazaną wcześniej przez nauczycieli, rodziców, opiekunów w formie pogadanek, warsztatów, zabaw tematycznych.
6. Zasady przeprowadzania konkursu:
• Technika wykonania pracy plastycznej jest dowolna: rysunek, malarstwo, wydzieranka, itp., prace powinny być o charakterze płaskim
• Prace powinny być wykonane w formacie A3 
• Do konkursu zgłaszane są prace: 
- indywidualne 

• Każda zgłoszona do konkursu praca plastyczna powinna zawierać wypisane na odwrocie informacje: 
imię i nazwisko, grupę przedszkolną, wiek dziecka

• Prace powinny być dostarczone osobiście do nauczycielki grupy do 15.11.2019 r. w godz. 600-1700
7. Zasady oceny prac
Komisja Konkursowa, oceniając prace dzieci, weźmie pod uwagę następujące kryteria:
a) zgodność tematyki wykonanej pracy z hasłem przewodnim konkursu i regulaminem
b) oryginalność ujęcia tematu,
c) estetykę wykonania pracy,
d) pomysłowość 
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.


Skład Komisji Konkursowej;
• wybrani nauczyciele NPK im. bł. Franciszki Siedliskiej
• specjaliści NPK im. bł. Franciszki Siedliskiej 

8. Zasady nagradzania:
W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane 3 nagrody ( za I, II,II miejsce)
Laureaci konkursu otrzymają nagrody  
Przyznanie nagród zostanie potwierdzone dyplomem.
Fundatorem nagród jest -Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego im. bł. Franciszki Siedliskiej w Elblągu

Postanowienia końcowe:
• Wyniki konkursu zostaną opublikowane  na stronie internetowej  przedszkola
• Zgłoszone prace przechodzą na własność organizatorów.